กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรพันธ์ สินไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวดี ไกรเทพ
ครู คศ.1

ณิชกานต์ วงเวียน
ครูผู้ช่วย