กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรพันธ์ สินไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสนธยา ช้องประเสริฐ
ครู คศ.2

นายชูชาติ ช้องประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวจิราวดี ไกรเทพ
ครู คศ.1