กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวดี ไกรเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิรพันธ์ สินไชย
ครู คศ.2

ณิชกานต์ วงเวียน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
ครูอัตราจ้าง