กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวดี ไกรเทพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชูชาติ ช้องประเสริฐ

นางจิรพันธ์ สินไชย

นางสนธยา ช้องประเสริฐ