กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธนพรรณ ตั้งสุธีระนันท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ