กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณภัทร อ่อนชื่นจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์
ครู คศ.3

นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุล
ครู คศ.2

นางสาวนาตาชา ด้ามทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา สังข์ทอง
พนักงานราชการ