กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณภัทร อ่อนชื่นจิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์

นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุล

นายยุทธนา บุญจันทร์