กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณภัทร อ่อนชื่นจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวนาตาชา ด้ามทอง
ครูผู้ช่วย