กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวิทย์ จูห้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน
ครูผู้ช่วย

นายพนมศักดิ์ บุญมาศ
ครูอัตราจ้าง