กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชวลิต เพชรรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประวิทย์ คำศรี
ครู คศ.2