กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประวิทย์ คำศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชวลิต เพชรรัตน์