กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชวลิต เพชรรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประวิทย์ คำศรี
ครู คศ.2