กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวีรดา ฉุ้นย่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์
ครู คศ.3

นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ
ครู คศ.1

นางสาวเจติยา จันทพันธ์
ครู คศ.1