กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวีรดา ฉุ้นย่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์
ครู คศ.3

นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ
ครู คศ.1

นางสาวเจติยา จันทพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญฤดี แด่หวัน