กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวีรดา ฉุ้นย่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์

นายทรงวุฒิ เฉียงลิบ

นางสาวเจติยา จันทพันธ์