กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวารีย์ วุทธชูศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล
ครู คศ.3

นางยุพิน บุญมาก
ครู คศ.3

นางพิไลวรรณ เพชรคง
ครู คศ.2

นางณภัทร อ่อนชื่นจิตร
ครู คศ.2

นางสาวอรรถยา ล่องตี้
ครู คศ.1

นางสาวอนิษา ยาชะรัด
ครู คศ.1

นางสาวนาตาชา ด้ามทอง
ครูผู้ช่วย