กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวารีย์ วุทธชูศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรรถยา ล่องตี้

นางยุพิน บุญมาก

นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล

นางพิไลวรรณ เพชรคง

นางสาวอนิษา ยาชะรัด