กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพิน บุญมาก
ครู คศ.3

นางพิไลวรรณ เพชรคง
ครู คศ.2

นางวารีย์ วุทธชูศิลป์
ครู คศ.2

นางสาวอรรถยา ล่องตี้
ครู คศ.1

นางสาวอนิษา ยาชะรัด
ครู คศ.1