งานแนะแนว

นางพัชรี แขกิ้มเส้ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว