กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกษมน พลเดช

นางธนาพร วงศ์อภัย