กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกษมน พลเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้
ครู คศ.2

นางธนาพร วงศ์อภัย
ครู คศ.2

นางสาวออมทอง สุกรอดรู้
ครู คศ.2