กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกษมน พลเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวออมทอง สุกรอดรู้
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐา เวชโช
ครูอัตราจ้าง