คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 3) 22 ต.ค. 62
แต่งตั้งข้าราชการครู ให้ปฏิบัติหน้าที่ผูู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ่าน 20) 09 ต.ค. 62
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน (อ่าน 17) 09 ต.ค. 62
หัวหน้ายาพาหนะ (อ่าน 18) 09 ต.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนงาน ปี 2563 (อ่าน 19) 09 ต.ค. 62
คำสั่งติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ 2562 (อ่าน 11) 09 ต.ค. 62
คำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 14) 09 ต.ค. 62
คำสั่งประกัน 2562 (อ่าน 14) 09 ต.ค. 62
ประชุมทบทวนการดำเนินงานและเขียน (อ่าน 15) 09 ต.ค. 62
คำสั่งงานเกษียณอายุราชการ 2562 (อ่าน 25) 24 ก.ย. 62
คำสั่งสอบปลายภาค 1/2562 (อ่าน 28) 24 ก.ย. 62
คำสั่งวันกำเนิดโรงเรียน (อ่าน 49) 03 ก.ย. 62
คำสั่งกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2562 (อ่าน 52) 26 ส.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใช้จ่ายเงิน (อ่าน 51) 26 ส.ค. 62
คำสั่งเวร-ยาม กันยายน พ.ศ.2562 (อ่าน 52) 26 ส.ค. 62
คำสั่งสอบกลางภาค 1/2562 (อ่าน 84) 30 ก.ค. 62
คำสั่งเวร-ยาม ส.ค.2562 (อ่าน 99) 26 ก.ค. 62
ศึกษาดูงานภาคตะวันออก (อ่าน 70) 25 ก.ค. 62
ปฏิทินงานกิจกรรมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 2562 (อ่าน 87) 25 ก.ค. 62
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 2562 (อ่าน 93) 22 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ประจาปีการศึกษา 2562 (อ่าน 116) 01 ก.ค. 62
คำสั่งเวร-ยาม กรกฎาคม 2562 (อ่าน 105) 26 มิ.ย. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูแนะแนว) (อ่าน 104) 26 มิ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง 2562 (อ่าน 180) 06 มิ.ย. 62
คำสั่งไหว้ครู 2562 (อ่าน 319) 06 มิ.ย. 62
คำสั่งเวร-ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 808) 29 พ.ค. 62
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562 (อ่าน 131) 24 พ.ค. 62
คำสั่งสถานศึกษาปลอดภัย 2562 (อ่าน 165) 09 พ.ค. 62
คำสั่งค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 248) 07 พ.ค. 62
ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ (อ่าน 111) 03 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนกิจกรรม ปฐมนิเทศ 2562 (อ่าน 120) 03 พ.ค. 62
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน 1/2562 (อ่าน 185) 05 เม.ย. 62
บัญชีแนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอนภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 196) 05 เม.ย. 62
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 428) 27 มี.ค. 62
บันทึกข้อความ การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 28 มี.ค.2562 (อ่าน 191) 26 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 489) 26 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 182) 26 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 (อ่าน 198) 26 มี.ค. 62