คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 32) 08 ก.พ. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน ปีการศึกาษา 2564 (อ่าน 49) 08 ก.พ. 64
คำสั่งคณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะ 2564 (อ่าน 75) 29 ม.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ (อ่าน 63) 14 ม.ค. 64
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ม.ค. 2564 (อ่าน 75) 30 ธ.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ม.ค.64 (อ่าน 75) 30 ธ.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ธ.ค.63 (อ่าน 97) 02 ธ.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ธ.ค. 63 (อ่าน 90) 02 ธ.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม (อ่าน 124) 20 พ.ย. 63
แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 92) 20 พ.ย. 63
คำสั่งสอบและตารางสอบปลายภาค 1/2563 (อ่าน 173) 29 ต.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับรองฯ (อ่าน 136) 29 ต.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางวัน ต.ค.63 (อ่าน 107) 14 ต.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ต.ค.63 (อ่าน 101) 14 ต.ค. 63
คำสั่งสอบและตารางสอบกลางภาค 1/2563 (อ่าน 137) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ก.ย.63 (อ่าน 143) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.63 (อ่าน 132) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.63 (อ่าน 163) 31 ก.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ส.ค 63 (อ่าน 184) 31 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนา (อ่าน 207) 23 ก.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ก.ค63 (อ่าน 153) 23 ก.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ค.63 (อ่าน 138) 23 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรม (อ่าน 182) 23 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและมอบ ม.1 , ม.4 2563 (อ่าน 202) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ม.1 , ม.4 2563 (อ่าน 270) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 174) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 174) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งปฐมนิเทศ ม1, ม.4 2563 (อ่าน 170) 10 มิ.ย. 63
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 / 2563 (อ่าน 1092) 21 พ.ค. 63
คำสั่งระบบดูแล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 262) 19 พ.ค. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 212) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 272) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนเมษายน 2563 (อ่าน 226) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนเมษายน 2563 (อ่าน 158) 27 เม.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับแก้คุณลักษณะ (อ่าน 216) 17 มี.ค. 63
ตำสั่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 263) 03 มี.ค. 63
คำสั้งแต่งตั้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 248) 03 มี.ค. 63
คำสั่งสอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามัคคีศึกษา (อ่าน 231) 02 มี.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ o-net ม.6 (อ่าน 226) 27 ก.พ. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม มี.ค.2563 (อ่าน 223) 27 ก.พ. 63