คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางวัน ต.ค.63 (อ่าน 18) 14 ต.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ต.ค.63 (อ่าน 10) 14 ต.ค. 63
คำสั่งสอบและตารางสอบกลางภาค 1/2563 (อ่าน 47) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ก.ย.63 (อ่าน 41) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.63 (อ่าน 46) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.63 (อ่าน 85) 31 ก.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ส.ค 63 (อ่าน 99) 31 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนา (อ่าน 117) 23 ก.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ก.ค63 (อ่าน 81) 23 ก.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ค.63 (อ่าน 67) 23 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรม (อ่าน 103) 23 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและมอบ ม.1 , ม.4 2563 (อ่าน 132) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ม.1 , ม.4 2563 (อ่าน 192) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 125) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 103) 10 มิ.ย. 63
คำสั่งปฐมนิเทศ ม1, ม.4 2563 (อ่าน 111) 10 มิ.ย. 63
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 / 2563 (อ่าน 652) 21 พ.ค. 63
คำสั่งระบบดูแล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 193) 19 พ.ค. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 145) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 200) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนเมษายน 2563 (อ่าน 160) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนเมษายน 2563 (อ่าน 103) 27 เม.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับแก้คุณลักษณะ (อ่าน 153) 17 มี.ค. 63
ตำสั่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 188) 03 มี.ค. 63
คำสั้งแต่งตั้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 186) 03 มี.ค. 63
คำสั่งสอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามัคคีศึกษา (อ่าน 174) 02 มี.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ o-net ม.6 (อ่าน 164) 27 ก.พ. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม มี.ค.2563 (อ่าน 160) 27 ก.พ. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม มี.ค.2563 (อ่าน 130) 27 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิชาการ (อ่าน 176) 18 ก.พ. 63
คำสั่ง ออกแนะแนว 2563 (อ่าน 121) 14 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2928) 04 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับหนังสือเรียน (อ่าน 99) 04 ก.พ. 63
คำสั่งอยู่ค่ายพักแรมคืน 2562 (อ่าน 105) 03 ก.พ. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.พ.63 (อ่าน 102) 30 ม.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ก.พ.63 (อ่าน 121) 30 ม.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการ MIS (อ่าน 89) 22 ม.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 96) 15 ม.ค. 63
เวรยามกลางคืน ม.ค.63 (อ่าน 140) 04 ม.ค. 63
เวรยามกลางวัน ม.ค.63 (อ่าน 125) 04 ม.ค. 63