คำสั่งโรงเรียน
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 / 2563 (อ่าน 35) 21 พ.ค. 63
คำสั่งระบบดูแล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 41) 19 พ.ค. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 44) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 58) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนเมษายน 2563 (อ่าน 46) 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนเมษายน 2563 (อ่าน 39) 27 เม.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับแก้คุณลักษณะ (อ่าน 77) 17 มี.ค. 63
ตำสั่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 107) 03 มี.ค. 63
คำสั้งแต่งตั้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 103) 03 มี.ค. 63
คำสั่งสอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามัคคีศึกษา (อ่าน 90) 02 มี.ค. 63
คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ o-net ม.6 (อ่าน 76) 27 ก.พ. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม มี.ค.2563 (อ่าน 74) 27 ก.พ. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม มี.ค.2563 (อ่าน 69) 27 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิชาการ (อ่าน 83) 18 ก.พ. 63
คำสั่ง ออกแนะแนว 2563 (อ่าน 58) 14 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 697) 04 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับหนังสือเรียน (อ่าน 45) 04 ก.พ. 63
คำสั่งอยู่ค่ายพักแรมคืน 2562 (อ่าน 47) 03 ก.พ. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.พ.63 (อ่าน 42) 30 ม.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ก.พ.63 (อ่าน 42) 30 ม.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการ MIS (อ่าน 37) 22 ม.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 37) 15 ม.ค. 63
เวรยามกลางคืน ม.ค.63 (อ่าน 75) 04 ม.ค. 63
เวรยามกลางวัน ม.ค.63 (อ่าน 65) 04 ม.ค. 63
คำสั่ง กิจกรรมวันปีใหม่ 2563 (อ่าน 72) 25 ธ.ค. 62
คำสั่งสอบกลางภาค 2-62 โรงเรียนสามัคคีศึกษา (อ่าน 59) 19 ธ.ค. 62
คำสั่งมอบหมายงานเพิ่มเติม (อ่าน 53) 19 ธ.ค. 62
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ธ.ค 62 (อ่าน 102) 27 พ.ย. 62
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ธ.ค.62 (อ่าน 77) 27 พ.ย. 62
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง2/2562 (อ่าน 104) 21 พ.ย. 62
คำสั่งพิธีถวายราชสดุดี (อ่าน 103) 21 พ.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 75) 11 พ.ย. 62
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน 2-62 (อ่าน 148) 29 ต.ค. 62
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ย.62 (อ่าน 97) 29 ต.ค. 62
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม พ.ย.62 (อ่าน 96) 29 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 122) 22 ต.ค. 62
แต่งตั้งข้าราชการครู ให้ปฏิบัติหน้าที่ผูู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ่าน 135) 09 ต.ค. 62
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน (อ่าน 104) 09 ต.ค. 62
หัวหน้ายาพาหนะ (อ่าน 137) 09 ต.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนงาน ปี 2563 (อ่าน 107) 09 ต.ค. 62