นโยบายของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2563  โรงเรียนสามัคคีศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา   มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สานพลังประชารัฐ ร่วมพัฒนาการศึกษา 4.0

พันธกิจ (Mission)
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
          2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
          4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
          6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ (strategy)
          กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผู้เรียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
          กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                              และวิถีดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
          กลยุทธ์ที่ 4  ยกระดับประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม