สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสามัคคีศึกษา
“ คบเพลิง  หนังสือ  ห่วง  5  ห่วง
 
                             คบเพลิง         หมายถึง          แสงสว่างนำทางสู่จุดหมาย
                             หนังสือ           หมายถึง          สัญลักษณ์แห่งการศึกษา
                             ห่วง                หมายถึง          ความสามัคคี  ร่วมมือ  ร่วมใจ  อย่างแท้จริง
                             ห่วง  1            หมายถึง           โรงเรียน
                             ห่วง  2            หมายถึง           บ้าน(ชุมชน)
                             ห่วง  3            หมายถึง           ศาสนสถาน(วัด)
                             ห่วง  4            หมายถึง           หน่วยงานราชการอื่นๆ
                             ห่วง  5            หมายถึง           หน่วยงาน / องค์กรเอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 
                ความหมายรวม  คือ  ทางนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บนพื้นฐานความสมัครสมานสามัคคี
เอกลักษณ์โรงเรียน (Identity)
รักสิ่งแวดล้อม น้มนำวิถีพอเพียง
 
คุณธรรมอัตลักษณ์ (Moral Identity)
รับผิดชอบ   มีวินัย   สุภาพ