ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนสามัคคีศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 223 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง มีเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน รหัสไปรษณีย์ 92210 เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2520 เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเรียนที่อื่นซึ่งไกลบ้านไม่สะดวกในการเดินทาง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ครูประถมศึกษาและผู้ปกครองจึงตกลงในร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ณ บริเวณห้วยส้าน โดยใช้ที่ดินราชพัสดุ และชาวบ้านใกล้เคียงร่วมบริจาค