คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2200) 23 ก.พ. 65
คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียน2/2564 (อ่าน 816) 04 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ย.64 (อ่าน 672) 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน พ.ย.64 (อ่าน 761) 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ต.ค.64 (อ่าน 689) 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ต.ค.64 (อ่าน 812) 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.64 (อ่าน 683) 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ก.ย.64 (อ่าน 691) 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ส.ค.64 (อ่าน 692) 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.64 (อ่าน 725) 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ก.ค.64 (อ่าน 480) 16 ก.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ค.64 (อ่าน 442) 16 ก.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม มิ.ย.64 (อ่าน 476) 07 มิ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน มิ.ย.64 (อ่าน 478) 07 มิ.ย. 64
คำสั่งมอบหมายปฎิบัติหน้าที่งานสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 532) 07 มิ.ย. 64
บัญชีแนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอน ภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 522) 07 มิ.ย. 64
คำสั่งมอบหมายงานบุคลกร ภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2564 (อ่าน 547) 24 พ.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ค.64 (อ่าน 525) 21 พ.ค. 64
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม พ..ค 2564 (อ่าน 502) 21 พ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและมอบตัว 2564 (อ่าน 566) 08 พ.ค. 64
คำสั่งเวรวันหยุดราชการกลางวัน เม.ย.64 (อ่าน 545) 10 เม.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน เม.ย.2564 (อ่าน 516) 10 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 602) 16 มี.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.พ.64 (อ่าน 577) 16 มี.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางคืน ก.พ.64 (อ่าน 547) 16 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรกลางวัน มี.ค. 64 (อ่าน 547) 16 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรกลางคืน มี.ค.64 (อ่าน 503) 16 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 1828) 08 ก.พ. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน ปีการศึกาษา 2564 (อ่าน 923) 08 ก.พ. 64
คำสั่งคณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะ 2564 (อ่าน 2413) 29 ม.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ (อ่าน 611) 14 ม.ค. 64
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ม.ค. 2564 (อ่าน 576) 30 ธ.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ม.ค.64 (อ่าน 569) 30 ธ.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ธ.ค.63 (อ่าน 612) 02 ธ.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ธ.ค. 63 (อ่าน 586) 02 ธ.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม (อ่าน 627) 20 พ.ย. 63
แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 589) 20 พ.ย. 63
คำสั่งสอบและตารางสอบปลายภาค 1/2563 (อ่าน 1380) 29 ต.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับรองฯ (อ่าน 1263) 29 ต.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางวัน ต.ค.63 (อ่าน 621) 14 ต.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ต.ค.63 (อ่าน 575) 14 ต.ค. 63
คำสั่งสอบและตารางสอบกลางภาค 1/2563 (อ่าน 620) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ก.ย.63 (อ่าน 627) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.63 (อ่าน 624) 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.63 (อ่าน 634) 31 ก.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ส.ค 63 (อ่าน 645) 31 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนา (อ่าน 705) 23 ก.ค. 63
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม ก.ค63 (อ่าน 569) 23 ก.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ค.63 (อ่าน 585) 23 ก.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรม (อ่าน 644) 23 ก.ค. 63