ข่าวหน้าเดียว
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ google classroom
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ กำหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 1/2564
โรงเรียนสามัคคีศึกษายินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2021
กิจกรรม “สร้างสุขด้วยสติ”
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา พบปะพูดคุยกับนักเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา
มอบของขวัญร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี2563
มอบเกียรติบัตรให้กับคณะคุณครู เข้าร่วมพิธีวันสำคัญของชาติ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเตรียมการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-4
รับรางวัล #ชนะเลิศอันดับระดับจังหวัด การประกวดคลิปวีดีโอสั้น และ การประกวดบทเพลง ประกันภัย โครงการอั
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 - 2566
ยินดีต้อนรับ นางพัชรี แขกิ้มเส้ง คุณครูวิชาแนะแนว
การประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ชุดการแสดง “ระบำขวัญข้าว”
รางวัลชมเชย ระดับภาค โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
ต้อนรับ… รองผู้อำนวยการทัศนีย์ หนูจิตต์
ร่วมพิธี วางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช 2563
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การคลิป VDO สั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563
น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริต