ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม To Be Number One Dance 2020 (อ่าน 65) 01 ก.ค. 62
ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เทศบาลนาวง (อ่าน 61) 01 ก.ค. 62
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสตติด 2562 (อ่าน 62) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 63) 01 ก.ค. 62
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมิน (อ่าน 75) 01 ก.ค. 62
ประเมิน ”ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 (อ่าน 36) 01 ก.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินสภาพจริงสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล “ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “ (อ่าน 33) 01 ก.ค. 62
ตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงอาหาร และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 23) 01 ก.ค. 62
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ พร้อมตัวแทนคณะครู เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ 2562 (อ่าน 65) 01 ก.ค. 62
การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 67) 18 มิ.ย. 62
โครงการเด็กและเยาวชนคนห้วยยยอดห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 65) 18 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักเรียน (อ่าน 74) 18 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 59) 18 มิ.ย. 62
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 60) 18 มิ.ย. 62
มอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู 2562 (อ่าน 46) 18 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู 2562 (อ่าน 35) 18 มิ.ย. 62
ซ้อมพิธีไหว้ครู 2562 (อ่าน 25) 18 มิ.ย. 62
จัดพานดอกไม้ไหว้ครู 2562 (อ่าน 24) 18 มิ.ย. 62
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณปู่ของ นางสาวยูกิโง (อ่าน 37) 18 มิ.ย. 62
แพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา มอบรองเท้าให้นักเรียน จำนวน 55 คู่ (อ่าน 88) 18 มิ.ย. 62
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อ่าน 76) 04 มิ.ย. 62
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 57) 01 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยิน แก่ คณะกรรมการสภานักเรียน 2562 (อ่าน 58) 01 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 60) 01 มิ.ย. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 81) 01 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน (อ่าน 46) 01 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดหูแกง ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (อ่าน 44) 01 มิ.ย. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning & การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 59) 01 มิ.ย. 62
แถลงนโยบายพรรค เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกาา 2562 (อ่าน 54) 01 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การประกวดคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะระดับภาค (อ่าน 64) 01 มิ.ย. 62
อบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 2562 (อ่าน 39) 01 มิ.ย. 62
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่อง “วันต้นไม้แห่งชาติ” (อ่าน 44) 01 มิ.ย. 62
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำโรงเรียน (อ่าน 52) 01 มิ.ย. 62
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 82) 12 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2562 (อ่าน 58) 12 พ.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 60) 12 พ.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2562 (อ่าน 57) 12 พ.ค. 62
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 45) 12 พ.ค. 62
กิจกรรทบทวนความรู้ สติ สมาธิ เพื่อเตรียมความให้แก่คณะผู้บริหารและคณะครู ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จ (อ่าน 63) 12 พ.ค. 62
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (อ่าน 27) 12 พ.ค. 62