ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริต
รับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสามัคคีศึกษา โดยท่านผู้อำนสยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา ลงนามถวายพระพร​
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารงานโรงเรียน e - School 16 - 17 มีนาคม 2563 ห้องปฏิบัติการคอมพิมเ
โรงเรียนสามัคคีศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสาดี
เปิดบ้านวิชาการ "สามัคคีปริทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีศึกษา
พบชนเผ่าซูลู!!! โผล่จุดกองไฟ ในกิจกรรมค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด
นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมค่ายแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด
ค่ายพักแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม โครงการวัยเรียน วัยฝัน รู้เท่าทันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
รงเรียนสามัคคีศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงาน
คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
รับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19
นายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง ผ่านการคัดเลือกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติไทย ในกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา และคณะคุณครูผู้กำกับลูกเสือ นำนักเรียนลูกเสือจิตอาสาร่วมมือกันปลูกต้
กิจกรรมชุมนุมการเลี้ยงปลาในกระชัง