ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
นายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง ผ่านการคัดเลือกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติไทย ในกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา และคณะคุณครูผู้กำกับลูกเสือ นำนักเรียนลูกเสือจิตอาสาร่วมมือกันปลูกต้
กิจกรรมชุมนุมการเลี้ยงปลาในกระชัง
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวาย
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา นำคณะครู วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวัน
นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์ ครูโรงเรียนสามัคคีศึกษา นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ Best practice โรงเรียนปลอดขยะ
ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่ผู้เรียน สพม
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน แสดงมุฑิตาจิต ต่อคุณครูทั้ง
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการอ่านออกเขีย
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี
งานวันกำเนิดโรงเรียน และคืนสู่เหย้าศิษย์ เก่าสามัคคีศึกษา ครบรอบ 42 ปี
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามมัคคีศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากร
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา พบปะพูดคุยกับนักเรียน
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดธิดานพมาศ
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการบริหารการศึกษา แ
รางวัลขวัญใจมหาชน และ รางวัลชมเชย กิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี ผ่านผลงาน ผลิตภัณฑ์จากพาราศิล
บริษัทสร้างการดี นำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ประชุมขับเคลื่อนคุณครูแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  โดยตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรั
สอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10
ศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16 -22 กรกฎาคม 2562
ตัวแทนนักเรียนถวายเทียนพรรษา
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑาคณะสี “แสดดำเกมส์” ประจำปี 2562