ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6) 12 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2562 (อ่าน 2) 12 พ.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 5) 12 พ.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2562 (อ่าน 4) 12 พ.ค. 62
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 3) 12 พ.ค. 62
กิจกรรทบทวนความรู้ สติ สมาธิ เพื่อเตรียมความให้แก่คณะผู้บริหารและคณะครู ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จ (อ่าน 3) 12 พ.ค. 62
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (อ่าน 1) 12 พ.ค. 62
นักเรียนรับทุนการศึกษา (อ่าน 3) 12 พ.ค. 62
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 (อ่าน 60) 05 เม.ย. 62
รายงานตัว และ มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2562 (อ่าน 75) 03 เม.ย. 62
สอบแยกชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 56) 02 เม.ย. 62
โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน การประเมินตนเองและการจัดทำแผนปฏิบัติงานขอ (อ่าน 63) 29 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ มัธยมศึกาษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 68) 26 มี.ค. 62
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 71) 19 มี.ค. 62
นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.จิตอาสา) ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (อ่าน 60) 12 มี.ค. 62
กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (อ่าน 135) 11 ธ.ค. 61
นับจำนวนนักเรียน 3/12/61 (อ่าน 145) 11 ธ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 141) 11 ธ.ค. 61
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 154) 04 ธ.ค. 61
รับเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) (อ่าน 252) 21 ก.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 296) 20 มิ.ย. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 293) 04 มิ.ย. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 345) 04 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี (อ่าน 290) 31 พ.ค. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 (อ่าน 297) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 251) 16 พ.ค. 61
นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 192) 11 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 165) 07 พ.ค. 61
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 153) 05 พ.ค. 61
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 168) 03 พ.ค. 61