ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการบริหารการศึกษา แ (อ่าน 76) 27 ส.ค. 62
รางวัลขวัญใจมหาชน และ รางวัลชมเชย กิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี ผ่านผลงาน ผลิตภัณฑ์จากพาราศิล (อ่าน 62) 27 ส.ค. 62
บริษัทสร้างการดี นำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 72) 27 ส.ค. 62
ประชุมขับเคลื่อนคุณครูแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ (อ่าน 58) 27 ส.ค. 62
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  โดยตำรวจภูธรจังหวัดตรัง (อ่าน 58) 27 ส.ค. 62
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรั (อ่าน 41) 27 ส.ค. 62
สอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 32) 27 ส.ค. 62
ร่วมพิธีถวายลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (อ่าน 34) 27 ส.ค. 62
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 25) 27 ส.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 17) 27 ส.ค. 62
ศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16 -22 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 22) 27 ส.ค. 62
ตัวแทนนักเรียนถวายเทียนพรรษา (อ่าน 19) 27 ส.ค. 62
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑาคณะสี “แสดดำเกมส์” ประจำปี 2562 (อ่าน 19) 27 ส.ค. 62
อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 18) 27 ส.ค. 62
อบรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 22) 27 ส.ค. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนสามัคคีศึกษา (อ่าน 13) 27 ส.ค. 62
แข่งขัน งานทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนห้วยยอด (อ่าน 10) 27 ส.ค. 62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โรงเรียนสามัคคี (อ่าน 12) 27 ส.ค. 62
คณะกรรมการติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนสามัคคีศึกษาเพื่อคัดเลือกสู่ระดับประเทศ (อ่าน 46) 27 ส.ค. 62
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม To Be Number One Dance 2020 (อ่าน 122) 01 ก.ค. 62
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสตติด 2562 (อ่าน 112) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 123) 01 ก.ค. 62
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมิน (อ่าน 137) 01 ก.ค. 62
ประเมิน ”ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 (อ่าน 83) 01 ก.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินสภาพจริงสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล “ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “ (อ่าน 69) 01 ก.ค. 62
ตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงอาหาร และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 54) 01 ก.ค. 62
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ พร้อมตัวแทนคณะครู เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ 2562 (อ่าน 128) 01 ก.ค. 62
ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เทศบาลนาวง (อ่าน 116) 01 ก.ค. 62
การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 111) 18 มิ.ย. 62
โครงการเด็กและเยาวชนคนห้วยยยอดห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 108) 18 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักเรียน (อ่าน 123) 18 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 104) 18 มิ.ย. 62
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 113) 18 มิ.ย. 62
มอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู 2562 (อ่าน 85) 18 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู 2562 (อ่าน 51) 18 มิ.ย. 62
ซ้อมพิธีไหว้ครู 2562 (อ่าน 59) 18 มิ.ย. 62
จัดพานดอกไม้ไหว้ครู 2562 (อ่าน 49) 18 มิ.ย. 62
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณปู่ของ นางสาวยูกิโง (อ่าน 77) 18 มิ.ย. 62
แพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา มอบรองเท้าให้นักเรียน จำนวน 55 คู่ (อ่าน 153) 18 มิ.ย. 62
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อ่าน 132) 04 มิ.ย. 62