ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 05 เม.ย. 62
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง นโยบายการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแล 05 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 62
ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 มี.ค. 62
ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 26 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาแนะแนว) 15 พ.ค. 61
คำสั่งโรงเรียน
บัญชีแนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอนภาคเรียนที่ 1/2562 05 เม.ย. 62
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน 1/2562 05 เม.ย. 62
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 27 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 26 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเรียน ประจำปี 2562 26 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 26 มี.ค. 62
บันทึกข้อความ การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 28 มี.ค.2562 26 มี.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904
รายงานตัว และ มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2562
สอบแยกชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน การประเมินตนเองและการจัดทำแผนปฏิบัติงานขอ
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ มัธยมศึกาษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ